Oponenti, konzultanti


Doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.

didaktička výtvarné výchovy
učitelkou katedry od r. 1990
vyučuje předměty: teorie vyučování - didaktika výtvarné výchovy, Orbis Pictus - galerijní edukace, speciální výtvarná výchova.
https://tarantula.ruk.cuni.cz/KVV-44.html

Narozena r. 1955 ve Strakonicích. V r. 1974 maturovala na tamějším gymnáziu a v r. 1978 ukončila studia na PedF UK v Praze, obor český jazyk - výtvarná výchova. Po absolutoriu působila jako učitelka výtvarné výchovy a češtiny na základních školách na Jižním Městě v Praze, kde se v oblasti výtvarné výchovy zaměřila především na práci s problematickými skupinami mládeže. Už tehdy spolupracovala s katedrou výtvarné výchovy jako fakultní učitelka, a to v oblasti využití arteterapeutických metod a hudebních a výtvarných korelací.

 

Na katedru přišla v r. 1990 na základě konkurzu a po roční stáži v Cambridge a Birminghamu se zde věnuje převážně teorii vyučování výtvarné výchovy se zaměřením na reflexivní kompetence učitele Vv, což bylo i tématem její rigorózní práce. Druhou oblastí její práce je výzkum interdisciplinárních a sémiotických přístupů ve výtvarné výchově, výzkum sociálních a kulturních souvislostí v oblasti výuky ve školním a galerijním prostředí, výzkum a vývoj kurikulárních dokumentů a programů kulturního vzdělávání.

 

Vyučuje didaktiku výtvarné výchovy, teorii výtvarné výchovy, speciální výtvarnou výchovu a disciplínu Orbis pictus. Podílí se významným způsobem na tvorbě základních koncepčních materiálů katedry. Je členkou celostátní oborové rady doktorských studií výtvarné výchovy a školitelkou doktorandů, členkou komisí pro přijímací řízení, souborné odborné a státní závěrečné zkoušky, vede úspěšné diplomové a doktorské práce.

 

Spolupracuje s Katedrou výtvarné výchovy Kyoto University of Education a s Národním muzeem moderního umění v Kjótu, s katedrami umění a designu University of Central England v Birminghamu, Velká Británie, s University College South ve Vordingborgu, Dánsko, s Lapland University, Rovaniemi, Finsko, v oblasti edukace s Louisiana Museum of Modern Art v Dánsku a domácími kulturními institucemi (např. s Galerií Rudolfinum, Praha, s U(P)M Praha).

 

Zúčastnila se řady mezinárodních konferencí a pobytů na zahraničních pracovištích (Japonsko, Velká Británie, USA, Dánsko aj.). Byl jí udělen Honorary Research Fellowship, UCE Birmingham a v letech 2001 - 2003 byla jmenována Senior Research Fellow, Centre for Research in Knowledge Science and Society, University of Newcastle, Velká Británie. Pracuje v redakčních radách dvou mezinárodních oborových časopisů (The International Journal of Art&Design Education, International Journal of Education through Art).

 

Na katedře je zodpovědná za program zahraničních studií LLP/Erasmus, rozvíjí bohaté zahraniční kontakty katedry, koordinuje vysílání našich studentů do zahraničí a studijní pobyty zahraničních studentů na katedře výtvarné výchovy.

 

Je členkou výboru a jednatelkou pro zahraničí komitétu České sekce InSEA (Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním s poradním statutem pro UNESCO) a zástupkyní ČR v Evropské radě InSEA.

 

Ve spolupráci s Galerií Rudolfinum v Praze od r. 1998 publikovala a realizovala řadu edukativních programů k výstavám současného umění. Publikuje v časopisech Výtvarná výchova, The Journal of Art and Design Education, ve sbornících INSEA. Překládá odbornou literaturu z angličtiny. Je autorkou učebnic výtvarné výchovy pro 6., 7., 8., a 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, je spoluautorkou Osnov výtvarné výchovy pro ZŠ (2001). Je řešitelkou nebo spoluřešitelkou dvou mezinárodních grantů, v jejichž rámci je spoluautorkou Mezinárodních osnov pro pregraduální přípravu učitelů primární školy ETEPS, oblast Art and Culture (2007 - 2009) mezinárodního edukačního modelu Images and Identity: Improving Citizenship through Digital Media (2008 - 2010). V roce 2008 vydala vědeckou monografii Diskurs umění a vzdělávání. V r. 2009 se habilitovala na UK Ped F v Praze a byla jmenována docentkou.

 

---------------------------------------------------------------

PhDr. Jan Liška
PhDr. Jan Liška
vedoucí oddělení DVPP
jan.liska@pppuk.cz


Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková organizace
Vedle jiných aktivit spojených se školstvím je členem Psychopedické společnosti při PF UK Praha. Spolupodílel se na realizaci řady projektů a mezinárodních vzdělávacích programů Leonardo, Sokrates, Mládež pro Evropu, vzdělávací stáže pro odborné učitele apod. Publikoval řadu odborných článků ve Speciální pedagogice, je autorem dvou učebnic pro odborná učiliště.